|  ÁRAJÁNLAT KÉRÉS  |  Elérhetőség, telefon, mobil   |  
Kapcsolat, elérhetőség:
email, cím, telefonszám
   |  
Honlap térkép,
tartalmi áttekintés
 Honlap térkép  |  
Keresés a honlap tartalmában
az MXCMS8 belső keresőjével
      
 // www.MaXeline.hu / Extrák / Keresőoptimalizálás / SEO és egyéb tudásbázis, fogalomtár / Generali-Providencia Biztosító Rt. ügyféltájékoztatója

Generali-Providencia Biztosító Rt. ügyféltájékoztatója

Tájékoztató jellegű információ, nincs karbantartva!

Köszönjük bizalmát, hogy biztosítási szerzõdés megkötésére irányuló ajánlatával a Generali-Providencia Biztosító Részvénytársasághoz fordult.
Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni alábbi tájékoztatónkat, amelyben bemutatjuk társaságunk fõbb adatait, tájékoztatjuk a fogyasztói bejelentésekkel és
panaszokkal foglalkozó szervezeti egységeinkrõl, felügyeleti szervünk megnevezésérõl és székhelyérõl, az ügyfél panaszoknak a Felügyelethez, a Fogyasztóvédelmi
Fõfelügyelõséghez vagy a békéltetõ testületekhez való elõterjesztésének lehetõségérõl, a bírói út igénybevételérõl, valamint megismertetjük az adatvédelem és
adatkezelés legfontosabb szabályaival.
Felsoroljuk továbbá azokat a szervezeteket, amelyek részére társaságunk az ügyfelek - biztosítási titkot képezõ - adatait a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl
szóló 2003. évi LX. törvény alapján kiadhatja.
Külön kitérünk a biztosítási ajánlat aláírása elõtt szükséges leglényegesebb tudnivalókra, közöttük a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati
ismeretekre, amelyek birtokában a szerzõdéskötési szándékát kifejezõ jognyilatkozatát megfontoltan teheti meg. Megjelöljük a biztosítási szerzõdésre vonatkozó
adózással kapcsolatos szabályokat.
1. A Generali-Providencia Biztosító Rt. a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. egyesülésével jött létre 1999. évi április hó
30. napján.
A társaság alaptõkéje (jegyzett tõkéje): 4 500 000 000 Ft
A társaság székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Telefon: (36-1) 301-7100
A társaság egyedüli részvényese: Generali Holding Vienna AG
Székhelye: A-1010 Wien, Landskrongasse 1-3.
2. A biztosítási szerzõdésével kapcsolatos kérdésével, problémájával forduljon bizalommal biztosításközvetítõjéhez, bármelyik ügyfélszolgálati irodánkhoz, illetõleg a
TeleCenter munkatársaihoz, akik a (06-40) 200-250 kék számon készséggel állnak az ön rendelkezésére.
Információt és támogató útmutatást talál a www.generali.hu címen is.
További kérdéseivel vagy problémáival forduljon a lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes területi ügyviteli központokhoz:
Budapest és Vidéke Területi Ügyviteli Központ 1132 Budapest, Váci út 36-38. (1) 452-3100
Miskolci Területi Ügyviteli Központ 3530 Miskolc, Szemere B. u. 13. (46) 517-100
Debreceni Területi Ügyviteli Központ 4025 Debrecen, Piac u. 49-51. (52) 514-000
Szegedi Területi Ügyviteli Központ 6720 Szeged, Széchenyi tér 6. (62) 566-199
Pécsi Területi Ügyviteli Központ 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. (72) 512-412
Gyõri Területi Ügyviteli Központ 9022 Gyõr, Bajcsy-Zs. út 44. (96) 507-000
Amennyiben munkatársaink segítõ közremûködése ellenére sem sikerült felmerült problémáját megnyugtatóan rendezni, a Generali-Providencia Biztosító Rt.
Vezérigazgatóságán mûködõ Ügyfélkapcsolatok csoportnál - 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - személyesen vagy írásban élhet bejelentéssel.
3. A biztosító felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
Levélcím: 1535 Budapest, 114. Pf. 777.
Központi telefonszám: 489-9100
Helyi tarifával mûködõ kék szám: (06-40) 203-776
Központi fax: 489-9102
4. A fogyasztói jogokkal, azok érvényesítésével, valamint a fogyasztóvédelem intézményrendszerével kapcsolatos legalapvetõbb szabályokat a fogyasztóvédelemrõl
szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.
A fogyasztóvédelem országos hatáskörrel rendelkezõ, a fõvárosi és megyei fogyasztóvédelmi felügyelõségek szakmai irányítását is ellátó központi szerve:
Fogyasztóvédelmi Felügyelõség
Székhelye: 1088 Budapest, József krt. 6.
Telefon: 459-4800
Fax: 210-4677
A biztosítási szerzõdés megkötésével és teljesítésével összefüggõ esetleges fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében kérelmet terjeszthet
elõ a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes békéltetõ testületnél. A testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a biztosítótársasággal
közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését.
A fogyasztó a biztosítási szerzõdésbõl eredõ igényét közvetlenül bírói úton is érvényesítheti. A bírósági eljárásra a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
rendelkezései irányadóak.
5. Tájékoztatjuk, hogy a biztosító a feladatai ellátásához az ügyfelei azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerzõdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával,
a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzõdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási
szerzõdésbõl származó követelések megítéléséhez szükséges vagy a biztosítási törvényben meghatározott egyéb cél lehet.
A biztosító ügyfelének minõsül a szerzõdõ, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, az adatvédelemre
vonatkozó rendelkezések alkalmazásában ügyfél az is, aki a szerzõdésre ajánlatot tesz.
Biztosítási titkot képeznek az alábbi adatok:
- a biztosító ügyfelének személyi adatai;
- a biztosított vagyontárgy és annak értéke;
- a biztosítási összeg;
- élet-, baleset-, betegség- és felelõsségbiztosítási szerzõdés esetén az egészségi állapottal összefüggõ adatok;
- a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés ideje;
- a biztosítási szerzõdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggõ összes lényeges tény és körülmény.
A Generali-Providencia Biztosító Rt. ügyféltájékoztatója
6. A biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon idõtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban
igény érvényesíthetõ. A biztosító a létre nem jött biztosítási szerzõdéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerzõdés létrejöttének
meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthetõ.
7. A biztosítási titok tekintetében, idõbeli korlátozás nélkül - ha törvény másként nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetõit,
alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
- a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselõje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
- a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
8. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a) a feladatkörében eljáró felügyelettel,
b) a folyamatban lévõ büntetõeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel,
c) büntetõügyben, polgári ügyben, valamint csõdeljárás, illetve felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló
bírósági végrehajtóval,
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzõvel,
e) az adóhatósággal abban az esetben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a Biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség,
illetve, ha a biztosítási szerzõdésbõl eredõ kötelezettség alá esõ kifizetésrõl törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a biztosítóval, a biztosításközvetítõvel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítõ vagy szaktanácsadó magyarországi
képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítõi, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti
feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyi hatósággal,
j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyûjtésére felhatalmazott szervvel,
k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,
l) a biztosítási törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetõ Hivatallal,
m) az állományátruházás keretében átadásra kerülõ szerzõdési állomány tekintetében az átvevõ biztosítóval,
n) a kárrendezéshez és megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében a Kártalanítási Számlát kezelõ szervezettel, az Információs
Központtal, a Kártalanítási Szervezettel és a kárrendezési megbízottal,
o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzõvel,
p) az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerûségét ellenõrzõ Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF),
q) fióktelep esetében - ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek,
valamint harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatvédelmi
jogszabállyal - a harmadik országbeli biztosítóval szemben, ha az a)-j) és n) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá,
amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzõdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját. A k), l), m) p) és q) pontban
megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minõsül
az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
9. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
- az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybõl az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
- fióktelep esetében a külföldi székhelyû vállalkozás székhelye (fõirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás,
ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,
- a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a Pénzügyminisztérium részére személyes adatnak nem minõsülõ adatok átadása.
10. Tagállami biztosítóhoz vagy tagállami adatfeldolgozó szervezethez (tagállami adatkezelõ) történõ adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság
területén belüli adattovábbításra került volna sor.
11. Társaságunk köteles az érintett ügyfél kérésére tájékoztatást adni a Biztosító által vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (székhelyérõl) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg az adatokat. Törvény az adattovábbításról való tájékoztatást kizárhatja. Társaságunk az érintett ügyfél által kezdeményezett adathelyesbítéseket
a nyilvántartásaiban átvezetni köteles.
Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerzõdésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.
12. Felhívjuk figyelmét, hogy a személyi jövedelemadóról szóló, 1995. évi CXVII. törvény a biztosítási szerzõdésekre vonatkozó adózással kapcsolatos fontos szabályokat
tartalmaz. E törvényben és a hozzá kapcsolódó egyéb adójogszabályokban lelhetõek fel a biztosításért fizetendõ díjra, a biztosító szolgáltatására, illetõleg a
biztosítással kapcsolatos adókedvezményre vonatkozó rendelkezések.
13. A biztosítási ajánlat aláírása elõtt kérjük, szíveskedjék figyelembe venni a következõket:
- A megkötendõ biztosítási szerzõdésre, a szerzõdõ felek jogaira és kötelezettségeire a biztosítási szerzõdési feltételek és záradékok elõírásai az irányadók.
- Kérjük, szíveskedjék ezeket gondosan áttanulmányozni, és ajánlatát csak ezt követõen aláírni.
- A jognyilatkozatok csak írásban érvényesek. A szerzõdõ (biztosított) nyilatkozata csak akkor hatályos, ha az a Biztosító valamely szervezeti egységének a
tudomására jut.
14. A biztosítási szerzõdésre, amennyiben a felek másként nem állapodnak meg, vagy jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a magyar jog szabályai az irányadók.

A sikeres együttmûködés reményében:
Generali-Providencia Biztosító Rt.

Forrás: internet


Formátumok


A dokumentum megtekinthető az alábbi formátumokban is:
- Microsoft Word Document formátum: https://maxeline.hu/d1330-Generali-Providencia-Biztos-shy-t-Rt-gyfltjkoztatja.doc
Megrendelés, információ,
kapcsolat, elérhetőség


Nyomtatóbarát változat


Ugrás az oldal tetejéreUgrás az oldal tetejére  |  Címlap   |  Honlap térkép, tartalmi áttekintés

Megoldásaink  |  Szolgáltatásaink  |  Díjcsomagjaink  |  Termékeink  |  Magunkról  |  Áraink
Ügyfélszolgálat  |  Letöltések  |  Sajtószoba  |  Kapcsolat  |  Karrier, álláslehetőségek
Cégnév ötletek | Cégnév tippek | Cégnév generáló / cégnév generátor | Cégnevek kitalálása

Adatvédelmi nyilatkozat  |  A MAXELINE.HU honlap látogatása a feltételek elfogadását jelenti
Copyright © 1999-2022 WWW.MAXELINE.HU